Wettelijke kennisgeving

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE CIFOG-WEBSITE

CIFOG heeft deze website ontwikkeld voor persoonlijk informatief gebruik door zijn gebruikers. Commercieel gebruik, inclusief gedeeltelijk, van de erop gepubliceerde gegevens is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CIFOG. Op deze pagina vindt u de voorwaarden die gelden voor elke bezoeker aan deze website. Het raadplegen van de website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en toepassing van de specificaties van dit document.

AANSPRAKELIJKHEID – GARANTIEDISCLAIMER 

  1. CIFOG heeft getracht de juistheid van alle op zijn website verstrekte informatie te verzekeren. Ondanks de zorg die werd besteed aan de selectie van de op deze website verstrekte informatie, is het mogelijk dat die fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat. CIFOG ziet onder alle omstandigheden af van contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot alle eenmalige en onbedoelde fouten die op de website kunnen voorkomen. Bovendien kan de op deze website verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en bijgewerkt.
  2. CIFOG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse materiële of immateriële schade, ongeacht de oorzaak (inclusief schade veroorzaakt door de overdracht van virussen of door informaticafraude) of de gevolgen van de raadpleging van deze website, het gebruik ervan, de informatie en het gebruik van de informatie die erop wordt verstrekt of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, met uitzondering van rechtstreekse schade die het gevolg is van grove of opzettelijke nalatigheid van CIFOG.
  3. Bovendien kan CIFOG niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de hypertekstlinks die op deze website zijn geplaatst om de informatie aan te vullen, noch voor de inhoud van de volledig onafhankelijke externe websites waarnaar die links leiden. Alle gebruikers van de website en de hypertekstlinks moeten zich beschermen tegen virussen die hun computer kunnen infecteren bij het bezoeken van deze website of de websites die vanaf deze website via een hypertekstlink kunnen worden bezocht. CIFOG garandeert niet dat de server waarop de site wordt gehost vrij is van virussen of dat er zich geen technische problemen kunnen voordoen die de wezenlijke onderdelen van de computer van de gebruiker of de daarop opgeslagen gegevens kunnen beschadigen. CIFOG of zijn onderaannemers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan ontstaan tijdens de verbinding met de website.

WAARSCHUWING

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en het Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.

COOKIES

We gebruiken verschillende soorten cookies op de website om de interactiviteit ervan en onze diensten te verbeteren.

Wat is een cookie?
Een ‘cookie’ is een klein bestand dat meestal bestaat uit letters en cijfers en door de internetserver naar de cookiemap van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd.

Kom meer te weten over cookies, hoe ze werken en hoe u ze kunt voorkomen.

Interne cookies die nodig zijn voor een functionele website:
Deze cookies zorgen ervoor dat de site optimaal kan werken. U kunt er bezwaar tegen maken en ze verwijderen via uw browserinstellingen, maar uw gebruikerservaring kan daardoor negatief worden beïnvloed.

COPYRIGHT

  1. Het geheel van deze website, de presentatie en elk van de elementen ervan, inclusief logo’s, grafische elementen, foto’s, kaarten, video’s, geluiden enz. die op de website te vinden zijn, zijn beschermd door de toepasselijke Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom, en zijn het exclusieve eigendom van CIFOG of zijn opvolgers.
  2. Er worden wat betreft intellectuele-eigendomsrechten aan niemand licenties of rechten verleend behalve het recht om de website te raadplegen. Reproductie van de documenten op de website is uitsluitend toegestaan voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
  3. Gebruik van de documenten: alle informatie, afbeeldingen, videomateriaal, reclamecampagnes enz. zijn beschermd zoals hierboven bepaald. De rechten op deze inhoud kunnen in handen zijn van derden (bv. fotografen, modellen, illustratoren, producenten enz.), die onderworpen zijn aan de overdracht van rechten, waarover indien nodig wordt onderhandeld. Dat betekent dat alle rechten op reproductie, representatie en openbare communicatie inclusief downloadbare documenten die activa vertegenwoordigen (affiches, persmateriaal, films enz.) voorbehouden zijn in deze specifieke context.

Commercieel gebruik is niet toegestaan en de bepalingen van rubrieken 1, 2 en 3 zijn van toepassing. Niet-naleving van die bepalingen en de erin bepaalde verboden vormt een inbreuk waarvoor de overtreder burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

HYPERLINKS

De website defoiegrasroute.be kan hypertekstlinks bevatten die verwijzen naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van de website defoiegrasroute.be. De gebruiker is dan ook volledig aansprakelijk voor de toegang tot een andere website die gekoppeld is aan de website defoiegrasroute.be.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

CIFOG wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, gevolgschade of bijzondere schade in verband met de toegang tot of het gebruik van de website defoiegrasroute.be of als gevolg daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade veroorzaakt door virussen die het computermateriaal van de gebruiker aantasten of als gevolg van geloof dat wordt gehecht aan informatie verkregen via de website defoiegrasroute.be.

FOTO’S

©Studio Meyranx / ©Guillaume Czerw / ©Gustavo Tolaba / ©Frank Croes / ©Ph.Asset / CIFOG

©Shutterstock

UPDATES VAN HET WEBSITEREGLEMENT

CIFOG behoudt zich het recht voor dit websitereglement te allen tijde te updaten en nodigt de gebruikers uit deze pagina te bezoeken telkens wanneer ze de website raadplegen om op de hoogte te zijn van het reglement.

PRODUCTIE

DIGITAL GARDEN
Rue Eugène Varlin, 2 – BP 48621
44186 NANTES Cedex 4
Tel. : + 33 (0)2 72 64 72 64